| FMH HOME | PROJECTS |Kokemuksellinen, pragmaatinen ja viiteryhmään asemmoitu seinäkoristesuhde
30:n kodin seinäkoristemaailmat distinktioteoreettisessa viitekehyksessä


H.Holm
Pro gradu -työ
Huhtikuu 2001
Valtiotieteellinen tiedekunta - Sosiologian laitos
seinäkoristeet, esinesuhde, distinktioteoria, kulutus, kotiympäristö


Tässä tutkielmassa tarkastellaan iältään 22-56 -vuotiaiden suomalaisten olohuoneinteriöörejä, ja erityisesti esille nostettuja seinäkoristeita distinktioteoreettisessa viitekehyksessä.

Tutkimuksen oletuksena on, että seinäkoristeet toimivat välineinä esillepanijansa maun ja tyyliin esittämisessä. Sosiologisesti tarkasteltuna seinäkoristus toimiikin paitsi sisustamisen myös erottautumisen ja samaistumisen välineenä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa pitkälti ranskalaisen sosiologin, Pierre Bourdieun, distinktioteorian varaan: Keskeiselle asemalle nousevat tulkinnat taidemausta ja sen merkityksestä habituksen sekä kulttuurisen kompetenssin määrittelyssä. Lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty kotiympäristöön, esinesuhteisiin ja kulutukseen liittyvää muuta keskustelua.

Aiempi, seinäkoristeita tutkimus rajautuu ruotsalaisen taidehistorioitsijan, Eva Londosin, vuonna 1993 julkaistun väitöskirjatutkimuksen varaan. Londos on tehnyt muun muassa erottautumiseen liittyviä tulkintoja, ja siten tutkimus tarjoaakin ehdotelmia tarkastellun seinäkoristemaailman jäsentämiseksi: Seinäkoristeita on luokiteltu myös tässä tutkimuksessa toteutusmateriaalien, tyylin ja aiheen osalta.

Tutkielma perustuu laadullisiin menetelmiin, joissa keskeisellä asemalla on paitsi tutkimuksen teoreettinen viitekehys myös empiirinen aineisto. Aineistona käytetään vuosien 1996-1997 vaihteessa Taideteollisen korkeakoulun toimesta kerättyä haastattelu- ja kuva-materiaalia. Aineisto sisältää 30:n kodin litteroidut haastattelut sekä kotikohtaista valokuvamateriaalia.

Seinäkoristeet tarjoavat erään välineistön yhteiskuntaan asemoitumiselle. Seinäkoristeiden avulla voidaan "ottaa yhteyttä" erilasiin viiteryhmiin, merkitä oma asema niissä ja erottautua toisista. Seinäkuvien kautta voidaan osoittaa omaa erityisyyttä. Kaiken kaikkiaan seinäkoristeilla on asemansa kamppailussa legitiimin maun ja tyylin määrittämisestä.

 > 100Kotia projekti (100Homes)